Filename Version Description Total Downloads Filesize Download
 D2 Maphack 6.5f (1.10) 6.5f Probably the best maphack available for 1.10.

Вероятно най-добрия наличен мапхак за 1.10
Uploaded on: Fri Jun 05, 2020 10:13 am
Last changed on: Sun Jun 14, 2020 7:56 pm
553 928 kB
 k3c bot 2.134fix
Uploaded on: Sun Jun 14, 2020 11:48 am
Last changed on: Sun Jun 14, 2020 7:57 pm
182 466 kB
 d2Hackit v2.0 + ATX 2.0 Many people call it follow bot as this is its main (but not only) function. Using this module you can have 8 characters in the same game and move all of them together. Well, kind of. You can set a leader and the rest will follow him. There's also option for auto join/part games, chicken life, auto tp and much more. One of the most used and most useful modules.
ATX requires d2hackit v2.0 (available in the archive). It won't work with other versions of d2hackit.
Beware that ATX is not allowed while playing against other players (PvP) as it has TMC included.

Доста хора наричат този модул "follow bot", тъй като е и основната му (но не единствена) функция. Използвайки този модул, Вие бихте могли да имате 8 героя в една и съща игра и да движите всички заедно. За целта е нужно да изберете лидер, който останалите герои ще следват. Също така има опция за автоматично влизане/излизане от игри, chicken life, автоматично прибиране в града и още много. Един от най-използваните и най-полезните модули.
ATX изисква d2hackit версия 2.0 (включена в архива). Няма да работи с друга версия.
Имайте предвид, че ATX не е позволен когато играете срещу други играчи (PvP), тъй като има вграден TMC.
Uploaded on: Fri Jun 05, 2020 10:11 am
Last changed on: Sun Jun 14, 2020 7:57 pm
189 140 kB
 Abot 0353 full Andariel bot
Uploaded on: Sun Jun 14, 2020 11:52 am
Last changed on: Sun Jun 14, 2020 7:55 pm
112 275 kB
 God Mode Probably the most popular d2hackit module. God Mode takes away the efforts of monitoring your health and mana levels - it uses a potion as soon as they change. The trick is that your potions don't disappear. So think about it as limitless potions. Using this module, the only way that can kill you is one hit attack(s) or lag, of course.
As server administrators we do allow the use of God Mode when playing against monsters (PvM) but we do not allow it against other players (PvP).
Beware that this module requires d2hackit and it won't work on any version other than 1.10.
Вероятно най-популярният модул за d2hackit. С God Mode ще забравите да следите нивото на кръв и мана на героя си - той ще използва автоматично колбите в колана ви в момента, в който някое от двете се промени. Трикът тук е, че колбите не изчезват, т.е. можете да си представите, че имате безкрайни колби. Използвайки този модул, единственото което би могло да убие героя Ви е атака(и), която може да свали цялата налична с удар удар и лаг, разбира се.
Като администратори на този сървър ние позволяваме употребата на God Mode когато играете срещу чудовища (PvM), но не го позволяваме срещу други играчи (PvP).
Имайте предвид, че за да работи този модул ще Ви бъде нужен d2hackit. Също така, той няма да работи на версия различна от 1.10.
Uploaded on: Fri Jun 05, 2020 10:07 am
Last changed on: Sun Jun 14, 2020 7:56 pm
247 35 kB
 Bind This module maps keys to commands and/or re-maps keys.

Този модул може да свърже определен клавиш с команда и/или да промени функцията на съществуващите клавиши.
Uploaded on: Fri Jun 05, 2020 10:09 am
Last changed on: Sun Jun 14, 2020 7:51 pm
23 117 kB
 Winamp Module
Uploaded on: Sun Jun 14, 2020 8:22 pm
Last changed on: Sun Jun 14, 2020 8:22 pm
19 72 kB
 Paste Module
Uploaded on: Sun Jun 14, 2020 8:25 pm
Last changed on: Sun Jun 14, 2020 8:25 pm
16 26 kB
 Kill Message
Uploaded on: Sun Jun 14, 2020 8:26 pm
Last changed on: Sun Jun 14, 2020 8:26 pm
22 31 kB
 d2jsp Yamb Hybrid Image

Image
Uploaded on: Fri Nov 06, 2020 11:07 am
Last changed on: Fri Nov 06, 2020 11:09 am
64 756 kB